Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

Orgona

Adminisztrátor

A dunavecsei református templom orgonájaKép címe

Az orgona megépítéséről 1857-ben döntött a presbitérium, melyről a presbiteri jegyzőkönyv így tanúskodik:

„Örömmel jelezvén Elnök Úr, miszerint helybeli polgár Nagy Pál egy templomunkban felállítandó orgonára, önkéntesen, keresztyéni érzéstől vezettetve egy ezer pengő forintot ajánlott; jelentvén továbbá azt, hogy ezen nemes áldozathoz már eddig elé több önkéntes ajánlatok jöttek, annyira hogy e szent czélra már körülbelöl 1500 pft van aláírva, jelentvén végre azt hogy ő már eddig is lépéseket tett valamely ügyes orgonamester keresésére, s ilyennek hallotta mindenütt az átalánosan dicsért pesti orgonaművész Komornyik Ferdinánd Urat: a jelentések nyomán felhívja az Egyház tanácsot a fent írt ajánlatok iránti intézkedésre. Határoztatott: Elnök Úr e határozatát örömmel vette, s egyszersmind elhatározza egyhangúlag hogy templomunkba mielőbb egy díszes orgona állíttassék be, melynek eszközlésére, illetőleg a nevezett pesti orgonaművész Komornyik Ferdinánd Úrrali egyezkedésre tiszt: Csikai Imre Lelkész és Péter Gábor fő gondnok urak megbízatnak…”

„Elnökileg jelentetett: miszerint a folyó évi November fő napján tartott egyháztanács gyűléshatározata nyomán az orgonára vonatkozó végzés értelmében a küldöttség kiküldetésében eljárt, nevezetesen: … a jelentő Elnök és egyház főgondnoka, kikérvén többeknek is tanácsát, s véleményét, ezeknek jelenlétében Komornyik Ferdinánd pesti orgonaművésszel szerződésre léptek, vele 2000 pgőforintban egyezvén meg, oly feltételek alatt: hogy 100 pgőft a szerződés készítése alkalmával: ez nevezett orgonaművésznek ki is fizettetett: 500 pft 1858 január fő napján, 400 pft József napi pesti vásárkor, 1000 pft pedig a beállításkor fizettessék ki, úgy azonban, hogyha az orgona szakértő által megvizsgáltatván helyesnek találtatik; kötelezvén magát Komornyik Ferdinánd másrészről hogy az orgonát 1858-ik év pünkösd napján befogja állítani.” „Felolvastatott Komornyik Ferdinánd orgonaművész levele, melyben felvilágosítást kér az iránt, hogy a templom melyik résziben, s melyik karban lenne felállítva az általa már munkába vett orgona. Határoztatott: Az orgona azon a helyen hol jelenleg a kántor énekel, a templom délkeleti részében felállítandó azon okból, mivel a helyet kímélnünk kell, most is nagyon szoros lévén templomunk nagy ünnepek alkalmával, bár tudjuk azt, hogy ízlést tekintve helyesebb lett volna azt a főbejárattal átal ellenében. E határozatnak az illető orgona mesterreli közlésére az Elnök Lelkész Úr bizattatik meg, valamint arra is, hogy az orgona színe diófa vagy tölgyfa szín legyen, természetesen aranyozással ellátva. Kéretik még Elnök Lelkész Úr arra is, hogy levélben szólítsa föl Komornyik Ferdinándot arra, hogy küldjön néhány orgona külalakjára vonatkozó rajzot, hogy az egyháztanács azok közül választhasson.”

„Előadatván miszerint Komornyik Ferdinánd által az orgona beállítása már meg is kezdetett, minélfogva egy alkalmas orgonistának választása szükségeltetik.” „Első orgonista Dömötör Ignác, a kántor ezideig Kecskeméthy János volt, de orgonálni nem tudott.”

Az orgonát tehát Komornyik Ferdinánd pesti mester építette 1858-ban. Ma teljes egészében műemlék.

1944-ben, mikor a front elérte településünket, találat érte a templomot, s ekkor többek közt az orgona is megsérült. 1946 őszén Marsalek József orgonaépítő mester javította ki sérüléseit 998 Ft és teljes ellátás ellenében, így a templom 200 éves évfordulóján már teljes épségben szólalhatott meg.

Márton István lelkipásztor a következőket írta az orgonáról:

„A fújtatás a mindenkori harangozó-egyházfinak volt a kötelessége, persze az iskolás fiuk kitüntetésnek vették, ha ők is közreműködhettek. – Karbantartó felújításról csupán egy soros följegyzést találunk, hogy a templom 200. Évfordulójára tervezik. – Márton István lelkipásztorsága idején, 1972-ben a lábbal fújtatás lehetőségét meghagyva, Kovács György kalocsai műszerész beszerelt a villanymotoros fújtatást és általános tisztítást, felújítást végzett el. Pünkösdkor már így szólt az orgona. 1978. Pünkösd ünnepére terveztük az orgona 120. Évének ünneplését, de azt különböző okok miatt el kellett halasztani. És ekkor történt a szörnyű eset: lelkipásztor délután a templomnál járva fedezte föl, hogy a déli oldalon lévő ablak vasrácsa kifeszítve és ablakok betörve vannak. A templomba sietve 3 fiút látott meg, akik közül kettő, az orgonaszekrény lakatját lefeszítve, annak belsejében szedték ki a sípokat. Kettő kifutott, a harmadikat a lp leteperte, majd a családtagok a rendőrt értesítve, azt megbilincselve elvitte: őnála, nadrágja övébe dugva 23 darab kisméretű (angol-ón) sípot találtunk, míg megszökött társa 10 sípot az a.busz előtti kertbe dobott és elutazott. A későbbi bírósági tárgyaláson ’dorgálást’ kaptak és a szülők a helyreállítást fizették ki. … Különben egy neves diszkó zenekar kísérőiként tették ezt a látogatást nálunk. - Tönkretett sípok pótlását és használhatóvá javítását későbbre tudtuk elérni. –
Így az orgona 120. éves ünnepét 1978. November 12-én tartottuk meg, amikor a Bpest- Józsefvárosi baptista gyülekezet lelkipásztora: Dobner Béla, énekkara és helybeli és vidéki vendégeink voltak. A baptista lp prédikált, énekkari számok és versek hangzottak el, - de kiemelkedő ünnepi esemény volt, hogy az orgonán Osváth Viktor, a kecskeméti ref. egyház lelkész, kántor-karnagya szolgált, és előadást is tartott: Az orgona, az egyház szolgálatában – címen.
Ezután is többször tartottunk templomi ünnepélyt, amelyen neves orgonaművészek is közreműködtek, mindig dicsérték az orgona rendkívüli erős, jó hangzását és kevesellték a lábpedál méretét.”

Az 1990-es évek végén (rongálások és a fújtató elszakadása miatt) szükségessé vált az orgona teljes felújítása. A felújítást Varga László taksonyi orgonaépítő mester végezte el 2001-ben, tiszteletben tartva az orgona eredeti építési módját.

Az orgona a torony alatti karzatra épült, játszóasztalát a mellvédben helyezték el. Sípjai méretre vágottak. Regiszterhúzói a manuál mellett két oldalon találhatóak. A manuál terjedelme: C-f”’, a pedál terjedelme C-f, de c-f ismétel. Traktúrája mechanikus, szélládája csúszkaláda rendszerű.

REGISZTEREI:

Manuál
Principal 8’
Bourdon 8’
Flauta 8’
Minor 4'
Oktáv 4’
Quint 2 2/3’
Superoktáv 2’
Quint 1 2/3’
Picolo 1’
Mixtur 3x

Pedál
Subbass 16'
Principalbass 8'
Oktávbass 8'
Flautabass 4'Kép címe

Az orgonán a 2001-es felújítás óta szinte minden évben ad hangversenyt egy-egy orgonista, augusztus 20-án. Az orgona hangzását, hangszíneit dicsérik, hangolásával annyi problémát szoktak említeni, hogy más hangszerekkel nehéz összehozni, mert kicsit magasabban van hangolva.