Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

2022.10.10-16.

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

Október 10. Hétfő

Áldás, békesség!                                                                      

Pál apostol Filippibeliekhez írt levele 4. rész 1-9. versei: „Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim! Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért; Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!”

„Kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik.” Nagy ajándék, ha háborúság tör ki a szívemben, és van valaki, aki bölcs szóval, türelemmel tovább segít, utat mutat. Egy hűséges munkatárs. Nagy ajándék, ha én lehetek az, aki segít. Hiszen együtt küzdöttünk, küzdünk az evangéliumért. És közben örüljetek. Amikor fejetetején áll a világ. Örüljetek az Úrban. Lehet ilyent? Lehet. Amikor minden összedőlni látszik, akkor van legnagyobb szükségem arra, hogy szívem egészen csendben az Úrra figyeljen. Abban a csendben születik meg a lelkem békessége és öröme. Mindenkor. Ma is. Szelídséggel a legnagyobb bajban. Miért is? Mert ez az „indulat” volt az Úr Jézusban is. Szelíden hordozta a keresztet. Amikor megadatik, hogy ilyen szelíden viseljem a bántást, az igazságtalanságot, akkor lesz láthatóvá Krisztus az életemben. S nem szükséges aggódnom sem. Aggódás helyett imádkozhatok. Hálaadással. Bizalommal. Tudva, hogy az én Uram SOHA nem fog nekem rosszat akarni. Sem nekem, sem másoknak. Bizalommal szólhatok hát Hozzá, s hálaadással mondhatom el azt is, ami fáj. Közben átélem a csodát: Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, megőriz. Szívemet és gondolataimat. Betölti a lelkemet. Lehet békességem a rettenetben is.

Uram, köszönöm a mindig átölelő szeretetedet. Áldalak, mert a nehézségek között Te vagy az Úr. Te vagy a békesség. Ámen

767. ének:

1.Semmi felől ne aggódjál, él az Isten, és szeret, Hálaadó könyörgésben tárd fel néki szívedet!

2. És az Isten békessége minden értelem felett Megőrzi az Úr Krisztusban gondolatod, szívedet!


Október 11. Kedd

Áldás, békesség!                                                                                                       

Pál apostol Filippibeliekhez írt levele 4. rész 10-23. versei: „Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!”

Ma megint az adakozásról: ANNAK VÁLIK JAVÁRA, AKI ADJA. Furcsa? Igen, de ez Isten különös matematikája. Aki ad, annak több lesz. Próbáljuk ki, hogy így van. Pál apostol azt mondja, hogy nagyon örül. Nem magáért, mert ő megtanult mindenben ELÉGEDETT lenni. Tud szűkölködni is. De nagyon örül, mert így a filippibeliek szép lelkét is látja. Azokét, akik újra és újra gondolnak az apostol szükségeire. Úgy éli meg Pál, mint a filippibeliek Isten előtt kedves jó illatáldozatát. Tudjátok, hogy Istennek ajándékoztátok az adományotokat. Az adakozás tehát egy bizonyosfajta istentisztelet. Adományainkra Istennek válasza van: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” Isten válasza, hogy megáldja, megszaporítja, s minden szükségünkben elegendőt ad. Attól, hogy adtam, NEM LETT KEVESEBBEM. Ez az Isteni különös matematika.

Uram, taníts a Te szent akaratod szerint gondolkoznom, és cselekednem. Ámen

628. ének:

Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak várjuk békén mindazt, ami jő.

Mert Isten őriz híven reggel, este, Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.

Ha gyötri, bántja szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad,

Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad.

S ha szenvedések kelyhét adod inni, Mely színig töltött, keserű s nehéz,

Te segíts békén, hálával elvenni, Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz!

És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet,

Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szenteljük neked!

A csend köröttünk mélyen szerteárad. Hadd halljuk azt a tiszta éneket,

Amely betölti rejtett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked!


Október 12. Szerda

Áldás, békesség!                                                                          

Pál apostol Tituszhoz írt levele 1. rész 1-9. versei: „Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével: erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.”

Azért élek, hogy higgyetek, megismerjétek az igazságot és legyen örök életetek. Valóban ezért élek? Ó, mennyi cél lebeg a szemünk előtt: társ, gyermek, munkahely, kedvtelések. Úgy tűnik, mintha ezért élnénk. „Csak egészség legyen.” – mondogatják sokan. Azért élünk, hogy minél könnyebb legyen az életünk? Azért élünk, hogy minél kényelmesebben éljünk? Az ember erre törekszik. Isten szolgája viszont nem: azért él, hogy higgyetek, hogy megismerjétek az igazságot, és örök életetek legyen. Mennyivel fontosabb, időt állóbb ez, mint a ház, az autó, a nyaralás, stb… Milyen szegények vagyunk, ha ebben a válságos világban, az evilági kincseinket kívánjuk gyarapítani. Pál apostol örökké valóról beszél. Azt építi azok szívében, akik figyelnek rá. „Erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk jóvoltából.” Igen, Istentől kaptam a megbízást. S mondom, írom addig, amíg vissza nem vonja. Egy a cél: legyen örök életed. Semmi más. Jézus Krisztus társul kíván szegődni melléd már ebben az életben. Társul az útvesztőkben, társul a keservesen nehéz helyzetekben. S tovább mutat a ma nehézségeinél, fájdalmainál: „VÁRLAK A MENNYBE!”

626. ének:

1.Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, Aki Jézussal járt, s benne hitt, Aranyból koronát, fehér égi ruhát, Hárfa húrjait pengethetik. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész. Minden győztesnek jár örökrész. Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.          

2. Vígan lépkedünk színarany utcákon át, Halljuk angyalok dicséretét, Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát, Aki vért ontott bűneinkért. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész. Minden győztesnek jár örökrész. Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.   

3. Élet forrása kínálja élő vizét, Tiszta, hűs vizét bőségesen, Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét, Halál nem lesz ott, éjszaka sem. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész. Minden győztesnek jár örökrész. Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.             

4. Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, Ha ő bennünket keblére von, Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk, Nála béke vár és nyugalom. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész. Minden győztesnek jár örökrész. Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.


Október 13. Csütörtök

Áldás, békesség!                                                                     

Pál apostol Tituszhoz írt levele 1. rész 10-16. versei: „Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: "A krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség." Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük, ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok.”

Az, hogy mit látok, mit mondok, milyennek látom a történéseket, az eseményeket, az azon múlik, hogy milyen a lelkem. Tiszta, vagy éppen feldúlt, összekuszált. Fájdalom, hogy szavainkkal, tetteinkkel feldúlhatunk egész családokat. Félelmetes: beszennyeződhet az értelmünk és a lelkiismeretünk. Jaj nekem, ha az Úr Jézus megtisztította a szívemet, én pedig elmerülök a bajok, a bánat, a rágalmazás, a mások rossznak látása mocsarában. Lehet, hogy a szám még vallja, de a tetteim már másról beszélnek.

„Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jé‍‍zus! Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jé‍‍zus! Nyisd meg szemem vi‍‍lá‍‍gát, hogy lásson Téged, Te hű! S ne lásson Tenálad szeb‍‍bet, és legyen u‍‍tált a bűn!

Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, U‍‍ram! Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, U‍‍ram! Mutasd meg ösvé‍‍nye‍‍det, hogy ne té‍‍velyedjek el! És ezer veszélyen ál‍‍tal Tehozzád juthassak el!

Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kér‍‍lek! Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kér‍‍lek! Sátán karma‍‍iból erőddel szabadíts meg! Az én lelke‍‍met a bűn‍‍től hit által Te tisztítsd meg!”

Úr Jézus, kérlek, gyógyítsd meg a szívem! Ámen

760. ének:

Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem, A Sátán életemre tör: Kétségbe nem esem.

Bár vétkem súlya nagy, Mégis hozzád jövök. A bűnnek gyűlölője vagy, De kegyelmed örök.

Az én erőm kicsiny, A bűn erős nagyon: Te tudsz s akarsz segíteni, Hát segíts bajomon!

Az ég oly messze van, Még messzebb tőled én, De szent igédben írva van, Hogy irgalmad enyém.

Nem félek senkitől, Hisz te vigyázol rám, Már bánat és gond sem gyötör: Meghallgatod imám.

Jézusban bízva én Szívemet átadom, Mert így, tudom: akármi ér, Atyám szeret nagyon.


Október 14. Péntek

Áldás, békesség!                                                                           

Pál apostol Tituszhoz írt levele 2. rész 1-10. versei: „Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek; ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben.”

Keresztyénnek lenni nem vasárnapi program. Nem az istentisztelet egy órája. Nem is a mindennapi ige olvasásának néhány perce. Minden nap és minden órában, sőt minden percben Krisztust képviseljük. Ahogy szólunk, ahogy cselekszünk, az mind az Úr Jézusról szól. (Tisztességes, józan, szerető szívű, kitartó, nem rágalmazó, nem alkoholizáló, családtagjaikat szerető, tiszta, házias.) Vagy, ha nem így van, akkor miattunk éri gyalázat Isten igéjét. Szégyent hozok Krisztusra. Ez bizony nagy baj. Miért is? Mert ezzel távolítok el másokat Isten országától. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. – bátorít a mai ige.

„Könnyű kedvesnek lenni, amikor az embert nem bántja semmi. Könnyű szeretni azokat, akikkel nem foglalkozunk sokat. De ó, az a néhány ember, akiket győznöm kell türelemmel. Azok a nehéz napok, amikor oly egyedül vagyok. De ó, az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élek. Az iskola, vagy a munkahely naponta színig megtelő kehely. Isten Szentlelke szállj rám! Nem csak a templomok árnyán kereslek én. Ne csak az ünnep glóriáján legyél enyém! Hétköznapok Szentlelke szállj rám! Atya lángja, Krisztusi fény, tündökölj a hétköznap egén. Hogy hétfőtől szombatig is legyél enyém! Hogy hétfőtől szombatig is szeressek én! Mindenkit szeressek én!”

774. ének:

1.Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem, Mert nélküled az én erőm oly kevés, De hol te jársz előttem, nincs rettegés.

2. Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, Tedd örömben és bánatban csöndessé, Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked, Ki szemlehunyva téged híven követ.

3. Ha gyarlóságom meg nem is érzené: A vak homályból te mutatsz ég felé; Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem.


Október 15. Szombat

Áldás, békesség!                                                                     

Pál apostol Tituszhoz írt levele 2. rész 11-15. versei:Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged.

Isten üdvözítő kegyelme megjelent. Megjelent a világban. Minden ember szeme láttára az Úr Jézusban. Megjelent nekem is. Nem csupán az eszem számára. Az kevés volt. A megtanult ismeretet el tudtam mondani, de csak az eszemet érintette. Aztán megjelent a szívem számára. Megállt mellettem. Beszélt velem – csak velem – Igéjén keresztül. Szívem megtelt örömmel. Felszabadultam terheim alól. S elkezdődött valami más: egy olyan élet, amiben jól esik az Ő akaratát keresni, és teljesíteni. Ő minden embernek ilyen személyesen akar megjelenni. Nem dogmák megtanulásán keresztül. Nem szabályok előírásában. Nem parancsok teljesítésében. Szíved, lelked átölelve akar megjelenni. Akarja, hogy megérezd, mennyire szeret. Ebben a körülvevő szeretetben tisztul a szívem, a szíved. Már nem kívánok többé sok dolgot, ami azelőtt fontos volt. Nincs szükségem rá. Sőt egyenesen zavar.

„Én is tudom, él a Jézus, jaj de jó nekem. Jaj, de jó, ó, jaj, de jó nekem. Megkerestem, Ő keresett, s talált egy napon. Oly csodás volt, ki sem mondhatom. Rájöttem, hogy bűnös vagyok, s mi lesz így velem. Éreztem, hogy átkarol, és megfogja kezem. Átéltem, hogy él a Jézus, s azt is, hogy szeret. Szívem így hát mást nem is tehet.

Sokan kérdik, miért hiszek, miért jó nekem? Hogy lehet, hogy Jézust szeretem? Én sem tudom, hogy lehet, de minden új napon szüntelenül ezt tapasztalom. Szavam érzem, eljut Hozzá, s hallom válaszát. Lénye betölt, sok baj között békességet ád. Átéltem, hogy él a Jézus, s azt is, hogy szeret. Szívem így hát mást nem is tehet.” (Vándor Gyula)

Szívem zeng a nagy csodáról, Krisztusról, ki nálam járt. Megtudtam, hogy énmiattam
Golgotán halt kínhalált. Igen, én is zengek Róla S térdre hullva áldom Őt, Szentekkel majd együtt, Nála A kristály-tenger előtt.
Elveszett voltam, halál várt, Bűnben éltem céltalan. Boldogságot nem találtam,
Űztem bár, de hasztalan. Igen, én is zengek Róla S térdre hullva áldom Őt, Szentekkel majd együtt, Nála A kristály-tenger előtt.


Összezúzott testem, lelkem Elgyengült, s így bűnösen Két kezébe roskadtam le,
S Néki adtam életem. Igen, én is zengek Róla S térdre hullva áldom Őt, Szentekkel majd együtt, Nála A kristály-tenger előtt
Ó, de most, hogy újra élek, Napjaimnak célja van: Szolgálni a menny Urának
Víg örömmel boldogan. Igen, én is zengek Róla S térdre hullva áldom Őt, Szentekkel majd együtt, Nála A kristály-tenger előtt.


Október 16. Vasárnap

Áldás, békesség!                                                                     

Pál apostol Tituszhoz írt levele 3. rész 1-7. versei:Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.”

Megváltozott az élet. Amikor a szívem tele van a NAGY CSODÁVAL, akkor megváltozik az életem. Remek dolog, amikor ez „magától” jön. Ám van, amikor kitör belőlem az „őstermészet”. S ha magam nem jövök rá, akkor figyelmeztetni kell. Mire? Hogy én is engedelmességgel tartozok. Elsősorban az Úr Jézusnak. De az Úr Jézusért engedelmességgel tartozom a feletteseimnek. Minden hatóságnak. Házastársnak, gyülekezet vezetőnek… Szükségem van rá, hogy újra és újra figyelmeztessen az olvasott, vagy a hallgatott ige, vagy annak közvetítői. Gyorsan megbántódunk, ha arra emlékeztetnek bennünket, amit rosszul teszünk, vagy tettünk. Pedig így lesz az életem megváltozott élet. Ha Isten nevét mondogatva még mindig a régi kedvteléseimnek élek, jó barátságban vagyok minden elrontott dolgommal, szavammal, tettemmel, akkor bajban vagyok. Akkor nem él bennem a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.

Istenem, kérlek, nyisd a szívem, hogy a mai istentiszteleten érthessem a Te akaratodat. Meghalljam, ha figyelmeztetsz. Hadd legyek engedelmes gyermeked. Ámen

712. ének:

1.Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed elé járulok, Vétkem oly mély már, mint a tenger, Mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!   

2.  Szívem szerint, ím, elkesergem Gonosz és sok bűneimet: Hogy tőled én eltévelyedtem, Elhagytalak, Teremtőmet. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!         

3. Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy szerelmedből, Bocsásd meg minden rút bűneim, Mentsd ki szívem ez ínségből. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!      

4. Ne büntess úgy, mint érdemlettem Tőled én undok bűnömmel, Mert akkor nyilván el kell vesznem: Térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!       

5. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, Mondd ezt énnékem, bűnösnek: „Elengedtem, menj el békével, Meglásd, többé ne vétkezzél!” Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!                      

6. Nincs kétségem, megvigasztaltál, Erősítéd én szívemet, Könyörgésemben meghallgattál, Érzem már szent kegyelmedet. Én Istenem, én Istenem, Irgalmazz, kérlek, énnekem!