Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

2022.02.14-20.

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

Február 14. Hétfő

Áldás, békesség!                                                       

Máté evangéliuma 14. rész 22-33. versei: „Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "Uram, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"”

"Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Igen, kicsiny hittel állunk életünk viharaiban. Az Úr Jézusnak újra és újra fel kell emelnie a fejünket, mert magunktól csak önmagunk nyomorúságát látjuk, meg a rettentő körülményeket. A napokban kezembe került egy könyv Vidám család a címe. A családban 10 gyermek született, s a szülők két alkalommal befogadtak még egy-egy barát árván maradt gyermekét. Nehéz körülmények között éltek. Édesapa egy napon munkanélküli lett. Akkor Édesanya a megrémült gyerekeket éneklésre bírta: „Mindig vidáman, mindig vidáman, előre bátran Jézus nyomában. Napfényes a szívem, mert Jézus Istenem, Ővele élek, benne remélek.” Édesapa döbbenten mondta a feleségének: „Nem értelek”. A válasz: „Mikor lenne nagyobb szükségünk, mint most, hogy komolyan vegyük Isten ígéreteit, és rábízzuk magunkat?”

Szabad az Úr Jézus bátorítását komolyan vennünk: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" S mikor vegyük komolyan, ha nem éppen most. Mindannyian tudnánk a terheinket, félelmeinket sorolni hosszasan. De minél többet gondolunk rá, emlegetjük, annál nagyobb teherré válik. Ám, ha az Úr Jézusra nézünk, akkor bizalommal, bátorsággal, békességgel telik meg a szívünk. Higgyük hát ma, bármilyen nehézséggel is nézünk szembe, hogy Jézus személy szerint nekünk mondja: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"

Úr Jézus, köszönöm, hogy Te vagy, itt vagy, velem vagy, s ez elég. Köszönöm, hogy Rád bízhatom magam, a mai kínomat. Áldalak Uram. Ámen

434. ének:

1.Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk benne téged; Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk.

2. Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek. És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem ejt a nyelvünk; Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk.

3. Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt, Vagy ha másért bánat éget, Adj türelmet, békességet, Reménnyel teli Rád tekinteni.

4. Kísérd lépteink Éltünk végéig, És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd találunk, Míg elfogy az út S mennyben nyitsz kaput.


Február 15. Kedd

Áldás, békesség!                                                                 

Máté evangéliuma 14. rész 34-36. versei: „Átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak.”

Legalább…

Felismerték az Úr Jézust. Azonnal „kihasználták” a helyzetet.

Mi hogy vagyunk ezzel? Felismerjük az Ige olvasása közben, hogy itt van az Úr Jézus? Hozzánk jött, velünk akar beszélni? Keresztyén szemszögből nézve a pandémia értelme az, hogy meglássuk benne a felénk közeledő Jézus Krisztust. Felénk nem a Genezáreti tó túlsó partjáról érkezik, hanem hitetések, hazugságok, félelmek, nemtörődömség, pár órás betegség, vagy erős fájdalmak, halálfélelem, hónapokig tartó fájdalmak, haláltusák, árvaság, özvegység, emberek csúfolódása között már két éve jön felénk. Felismerjük-e? Semmiről nem tudjuk, hogy mi a hamis és mi az igaz. Eközben Jézus Krisztus tiszta hangját felismerjük-e? Ott, Genezáret földjén felismerték az emberek. Embereket küldtek az egész környékre. Hírvivőket: Itt van Jézus, gyertek! Évszázadok óta ezért szól a harang. Hirdeti: „Itt van Jézus, gyertek!” Meghalljuk-e a hírvivők szavát? Komolyan vesszük-e? Elindulunk-e? S ha nekünk kellene hírt vinni, tesszük-e?

Ma újra lehetőséget kaptunk, hogy elinduljunk Jézus felé. Lehetőséget arra, hogy komolyan vegyük azt, amit mond nekünk. Lehetőséget, hogy elpanaszoljuk a testünk, lelkünk betegségeit. Azt is, ha akit szeretünk, beteg. Így visszük Hozzá (imádságunkban) azokat, akiket szeretünk, s betegek. Hisszük-e, hogy érdemes? Hisszük-e, amit ők ott akkor: „ha legalább a ruhája szegélyét megérinthetem, meggyógyulok”? Hisszük-e, hogy életünk, s halálunk felett Ő az egyedüli Úr? Hisszük-e, hogy ha imádságunkban a szívünk megérintheti Őt, akkor meggyógyul a lelkünk, akkor kitárul előttünk a Menny kapuja? S akkor talán még a testünk is meggyógyul, de mindenképpen utat talál az életünk útvesztőiben, s lelkünk látja a Láthatatlant.

Úr Jézus, áldalak, mert ma is jössz hozzám, hozzánk. Köszönöm, gyógyító, útmutató szeretetedet. Ámen

164. ének:

1.Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent Igéd hallására, Gyúljon fel kívánságunk Idvesség tanulására, Hogy a földtől elszakadjunk, Csak tehozzád ragaszkodjunk.

2. Elménket, értelmünket Lelki sötétség fogta bé, De szent Lelked szívünket Tiszta fénnyel úgy töltse bé, Hogy jót gondoljunk és szóljunk, Mert csak tőled kell azt várnunk.

3. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság! Indítsd lelkünk készségre, Nyisd meg fülünk, szívünk és szánk! Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, kérünk!


Február 16. Szerda

Áldás, békesség!                                                             

Máté evangéliuma 15. rész 1-9. versei: „Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: "Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket." Ő így válaszolt nekik: "Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai."

„Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.” Nagy bajban vagyok, ha csak a számmal vallom. Most nem is a tetteimről szól az Ige, hanem a szívemről. Mi van a szívemben? Mi, vagy Ki lakik a szívemben? Nem mindegy. Ha a szívem nem az Úr Jézusé, a szám üres szavakat mond, s amikor bajban vagyok, akkor veszem észre, hogy ez bizony nem segít rajtam. Olyankor csak az Úr Jézus segít. S ha éppen Őt zárom ki a szívemből, akkor menthetetlen vagyok. Kép címe

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Róma 10:9.) A képen a kapu az üdvösség kapuja, amin bárki beléphet. A pánt, amin fordul a kapu, két betű: HA. Ezen múlik: HA. Ha számmal vallom, és szívemben hiszem. Ha csak beszélek, de a szívem üres, akkor bajban vagyok. Embereket becsaphatok, de Istent nem. A fordítottja is igaz: ha a szívem Jézusé, de ezt buzgón eltitkolom, akkor elvész Ő a szívemből.

Úr Jézus, kérlek, hadd adjam neked a szívem. Te lakj ott, Te tégy ott rendet. Hadd éljek Teveled.    Ámen

470. ének:

1. Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet, Sok földi szenvedély kötöz: jöjj, oldj fel engemet.

2. Úr Jézus, nézz le rám, Gond és bú látogat; Hű szolgád: ízleljem ígért, szent nyugodalmadat.

3. Úr Jézus, nézz le rám, Ne tévedhessek el; A menny felé sötéten át te légy az úti jel.

4. Úr Jézus, nézz le rám, Ha nő a félelem, Ár zúg és ellenség szorít, légy, Megváltóm, velem!

5. Úr Jézus, nézz le rám, Mert harcom terhe nagy, Ily tenger kín és baj között Az életem Te vagy.

6. Úr Jézus, nézz le rám, Ha elvonult az ár, Te szent derűd derítsen és az örök napsugár.


Február 17. Szerda

Áldás, békesség!                                                                 

Máté evangéliuma 15. rész 10-20. versei: „Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: "Halljátok, és értsétek meg! Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert." Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle: "Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet?" Ő pedig így válaszolt: "Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek." Péter ekkor ezt kérte: "Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot." Ő pedig így szólt: "Még ti is értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert."”

„Tudod, hogy megbotránkoztak?” Milyen sokszor emberekre nézve teszünk, vagy nem teszünk, mondunk, vagy nem mondunk valamit. „Mit szólnak hozzá?” „Mi a társadalmi elvárás?” Az Úr Jézus azt mondja: „Hagyjátok őket.” Ugyan miért, és mikor hagyhatom figyelmen kívül az emberek véleményét? Egyetlen esetben: Amikor a feladatot Istentől kaptam. Akkor nem számít, hogy emberek mit szólnak hozzá. Akkor Isten akaratát kell tennem. Ez az egyetlen eset viszont nem jó, ha ritka, vagy egyedülálló az életemben. Nekünk keresztyéneknek lehetőségünk van arra, hogy életünk minden tettében Isten akaratát kövessük. S ez nem azt jelenti, hogy valami felsőbbrendű mozdulattal „nem érdekel” mások véleménye. Nagyon is érdekelnek az emberek. Nagyon is fontos, hogy miben, hogyan állhatok melléjük, mimódon segíthetek. De nem az határozza meg az életemet, hogy mások mit gondolnak felőle. A gondolataimat, szavaimat, tetteimet az határozza meg, hogy mit mond az Úr Jézus. S mai igénk azt kérdi: Mi van a szívemben? Sokszor igyekszünk azt hinni, hogy csupa jó. Velünk aztán minden rendben van. Ám jöjjön egy konfliktus helyzet, s máris kiderül, hogy mi van a szívemben! Gonosz gondolatok, vagy megbocsátás? Harag, félelem, vagy imádság és derű? A gyakori kézmosás a koronavírus ellen hatásos, de a szívünket nem tisztítja meg.  Pedig ma is arra van szükségünk.

Úr Jézus, ma reggel is arra kérlek, hogy tisztítsd meg a szívemet, Vezess engem a Te utadon, hogy akaratod szerint éljek. Ámen

469. ének:

1.Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet, Hallgassad meg, hű Megváltóm, gyermekedet!

2. Bűnöm láncát oldja fel Kegyelmed s a hit; Törjed össze balga szívem bálványait!

3. Szabadságot adj nekem És tiszta szívet, Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled!

4. Vezess engem utadon: Magad légy az út, Melyen lelkem a halálból életre jut.

5. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet: El ne engedd, hű Megváltóm, már kezemet!


Február 18. Péntek

Áldás, békesség!                                                          

Máté evangéliuma 15. rész 21-28. versei:Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!" Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: "Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik." De ő így felelt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz." Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, segíts rajtam!" Jézus erre így válaszolt: "Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak." Az asszony azonban így felelt: "Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak." Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!" És meggyógyult a leánya még abban az órában.”

Erőszak, vagy alázat?

Világunk tele van azzal a gondolattal, hogy nekünk jogunk van mindenhez, mi megérdemeljük, hogy nekünk is legyen, nekünk kell, mi követeljük. A múlt vasárnapi igehirdetésben elhangzott egy mondat: Változtasd meg a világot azzal, hogy magad kezdesz változni. Miért kellene a követelőző világnak változni? Először is azért, mert ha mindenki másoktól követel, abból mi lesz? Aki hangosabban, keményebben követel annak lesz igaza? Az igazság valami egészen más. Soha nem erőszakkal valósul meg. Ami erőszakkal valósul meg, az már kezdettől fogva rossz.

Történetünkben az asszony mérhetetlen alázatos. Nem baj, ha nem figyel rá Jézus. Nem baj, ha elutasítja. Nem baj, ha önérzetében megsérti. Ő alázattal újra és újra kér és könyörög. Dehogy követelőzik! Könyörög. Meg van győződve róla, hogy Jézusnak hatalma van segíteni a beteg gyermeken. De arról is, hogy nem kötelessége segíteni. Hát kér. Könyörög. Megalázza magát. S válaszul olyant kap, amit kevesen: „Nagy a te hited, legyen úgy, ahogy kívánod!”

SOHA nem fogok követelőzéssel, erőszakkal Istennél semmit elérni. Alázattal viszont igen. Tudnom kell, hogy NEKI HATALMA VAN. CSELEKEDNI VISZONT CSAK AZT FOGJA, AMI JAVAMRA VAN. Nem azt, amit én szeretnék. Boldog vagyok, és boldog vagy, ha ma merek, mersz alázatos szívvel kérni, s megköszönni, hálát adni.

Úr Jézus, köszönöm, hogy akkor is figyelsz rám, amikor ezt nem veszem észre. Köszönöm, hogy szeretettel várod, mikor érek oda, hogy úgy tudjak szólni, kérni, hogy megadhasd azt, ami a javamat, javunkat szolgálja. Áldalak ezért. Ámen

Új énekeskönyv 794. ének:

1.Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, Legszentebb itt alant a föld színén! Benned van irgalom, Terólad zeng dalom, Erőd magasztalom, Ragyogj felém!

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj! Míg Ő tart karjain, hű Mestered! Elhagynak emberek, Mit árt, ha Ő veled? Töröld le könnyedet, Jézus szeret!

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet! Alázattal tele, Hadd merüljek bele, Hisz idegenben jár Itt gyermeked!

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen Fényedből fénysugár az életem, Míg a homályon át, A lelkem otthonát, Világosságodat Elérhetem!


Február 19. Szombat

Áldás, békesség!                                                                 

Máté evangéliuma 15. rész 29-31. versei: „Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai-tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét.”

„Dicsőítette Izráel Istenét.” Nekem úgy tűnik, hogy elfelejtettük dicsőíteni Izráel Istenét. Kifejezni a hálánkat hatalmas nagy jó voltáért. Örvendezni hangosan tettei felett. Dicsérni Őt énekszóval, imádsággal, tetteinkkel. Nagy szükségünk lenne újra megtanulni. Nem úgy, hogy megtapsoljuk azokat, akik szavaikkal, énekükkel Őt dicsérik, hanem úgy, hogy velük zengi a szívünk az Ő dicséretét. Úgy, hogy ne az emberi nyomorúságot lássuk, hanem az afölött ÚR Jézus Krisztust.  Kezdjük el ma! Énekeljük egyik éneket a másik után, vagy imádságunkban mondjunk köszönetet azért a rengeteg csodáért, amit életünk során megélhettünk.

Áldalak Uram! Köszönöm, hogy hozzád tartozhatok! Áldalak életemet megmentő szeretetedért. Hadd zengjen szívem egész életemben Te nagy csodáidról. Ámen

289. ének:

1.Zengj nyelvem ékesen, Az én édes Jézusomnak, Kegyes lelki orvosomnak Szólj szerelmetesen, Mert csak ő érdemel Áldást és minden szerelmet, Ki reám önt bő kegyelmet S kőszálra felemel.         

2. Jézus, én reményem, Bűnös lélek bizodalma S hozzád térőknek oltalma Gyönyörű Napfényem! Kegyes vagy azokhoz, Kik szívből téged keresnek, És ismerős híveidnek Béköszönsz házukhoz.      

3. Ó Jézus, élő kút, Szívemnek nagy édessége S elmémnek gyönyörűsége, Mely csupán hozzád fut; Tégedet keresni Legfőbb öröm és vigasság; Nincsen több lelki igazság, Mint téged követni.       

4. Jézus, kegyes király, Ki mindennek szívét bírod, S arra szent neved felírod, Kérlek, hozzám is szállj; Mert ha te elfoglalsz, Elszáll a világ szerelme, Tündöklik bennem az elme, Ebben sok jót találsz.         

5. Kedves szereteted, Mert szent véredet jókedvből, Kiontád, hogy, mint kútfőből, Folyjék ismereted. Megnyerted, hogy lássuk, Szent Atyádnak dicsőségét, És hogy lelkünk idvességét Tovább ne halasszuk.      

6. Dicsérd hát minden nép Az Úr Jézust és szeres­sed, Buzgó szívedből keressed, Mert minden dolga szép. Ő a kegyelemnek és minden jónak kútfeje, Reménylő szívnek ereje, S oka az örömnek.      

7. Uram, hadd érezzem Hű szerelmednek bőségét, Hogy biztos jelenlételét Kincsül megszerezzem. Bár ne érdemeljem, De jó voltod bizodalmát Nyújtsd, hogy ezen birodalmát Kérni merészeljem.     

8. Csak téged kívánlak, Valahol járok, vagy kelek, és végre, hogyha rád lelek, Magamnak foglallak. Jöjj azért s hűvösíts Jelenléted illatjával, Szentlélek áldozat­jával Lelkemben megfrissíts.     

9. Tégedet dicsérlek, E világnak megváltóját, Kár­hozatnak elrontóját, Mert szívből szeretlek. Valahol hát lészesz, Szívemmel utánad járok, Mit tőled vissza nem várok, Mert hozzád felvészesz.              

10. Tiéd, Uram, az ég Minden ő teljességével, Hol országolsz dicsőséggel, Melyben nincs semmi vég. Ne hagyj Uram, kérlek, Vedd el szívemet magadhoz, Mert úgy állhatok jobbodhoz, S örökké dicsérlek.              

11. Dicsérje és áldja Lelkem az Atya Úr Istent, Ki benned idvezít mindent, Ha szódat fogadja. Dicséret, dicsőség Légyen Szentlélek Istennek, Ki hitet adott lelkemnek, Hogy befogja az ég.


Február 20. Vasárnap

Áldás, békesség!                                                               

Máté evangéliuma 15. rész 2-39. versei: „Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: "Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton." Tanítványai így válaszoltak: "Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jóllakassunk ekkora sokaságot?" Jézus megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" Ők így feleltek: "Hét, és egy kevés halunk." Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek, és jóllaktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét tele kosárral. Négyezer férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére.”

Tanítványok, tanítványok! Én és Te is 2000 év utáni tanítvány! Jézus Krisztus ott, akkor rövid idő alatt másodszor beszéli meg a tanítványaival, hogy itt ez a sokaság, félti őket… Eszükbe sem jut, hogy volt már hasonló helyzet. Az Úr Jézus mégis addig viszi őket kérdéseivel, míg eljutnak a megoldáshoz. Mi, mai tanítványok, hogy vagyunk ezzel? Segíteni kellene, de nem tudunk. Vagy nem akarunk? Kényelmesebb letenni mások gondját, mint felvenni annak a terhét? Pedig az engedelmes szeretetből csoda fakad. A megelégedettség. A hatalmas mennyiségű maradék, amiből még sok-sok ember, sokáig megelégedhet. De jó lenne nem elfeledkezni erről. Nem beszélve a lelkünkről, amiben közben bizonyosság születik.

Uram, köszönöm, hogy az én életemet is megszántad, s magadhoz emelted, nyomorúságból kimentetted. Köszönöm, hogy lelkem éhségét naponta megelégíted. Köszönöm, hogy engem is addig igazgatsz, amíg eljutok a megoldásig. Köszönöm, hogy még mindig nem fáradtál bele a sok értetlenségembe. Ámen

472. ének:

 1.Mennyit zengi a lelki békét, A szívek csendjét énekünk, Bár künn kín és ínség üzenget Sok hangos jajszóval nekünk. Az óra, testvér, gyorsan elfut S az ember útja, sorsa zord, Nincs rá időd, hogy álmodozva A lelked meddőn tékozold.

2. Ebből az éhség csal ki könnyet, Az ott a fagy miatt remeg, Házad táján sorvadva élnek éhes, lerongyolt gyermekek. Az apjuk gyötrött mély szemében A meghasonlás láza él, Értük megmentő harcra kelni: Elhívatás, testvéri cél.

3. Lelkek éjét oszlatni fénnyel: Reád az Úr ezt bízta, lásd, S azt, hogy hozz Krisztus szent nevével A bűnösnek szabadulást. Az Isten vérét adta értünk; Láttasd, hogy szent példája hat, S hogy áldott útját járva hittel Te is adod egész magad.

4. Adj éjt, napot, add át erődet, Add kincsedet, add szívedet, Rontó lelkek gáncsa nem árthat, Győztes csak egy: a szeretet. A Mester lelke járt előtted S kitűzi most eléd a célt, Munkára hát, ne késs, serénykedj Megváltódért, Királyodért.

5. Áldott Jézus, a földre jöttél S vállaltál értünk szörnyű kínt; Bárcsak tudnánk, Igéd követve, Mi is szenvedni, tűrni mind. Sok szolgád, férfi, nő, ma bízva Átadjuk szívünket neked; Hogy munkánk éljen és teremjen: Gyújtsd fel bennünk szerelmedet!