Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

2022.01.24-30.

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

Január 24. Hétfő

Áldás békesség!                                                                       

Máté evangéliuma 10. rész 16-28. versei: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia." "A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét?" "Tehát ne rettenjetek meg tőlük! Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."”

Szeretjük a napfényt, a békés szép napokat. Isten népének nem sok ilyen adatott. Miért, mert ha hirdeted, hogy „elközelített a mennyek országa”, s ezt hittel hisszük, akkor hamarosan gyűlöletbe botlunk. Belzebub gyűlöli azokat, akik az Úr Jézushoz tartoznak. Miért jó akkor Isten népéhez tartozni? Ha „üzleti szempontból” nézem: Akár 90 év napfényes tengerpart nem éri meg, ha egy örökkévalóság kárhozat követi. Miért? Bűn a napfényben élni? Nem. Isten nélkül bűn élni. Ha vele élek, akkor pedig belém akad az, aki gyűlöli Istent. Mégis nekem az a jó, ha attól napfényes a szívem, hogy Jézus van velem. S ha Ő velem, akkor minden rettenetből a legjobban „jövök ki”:  „aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Úr Jézus, szeretnék Hozzád hűséges maradni utolsó leheletemig. Segíts benne, kérlek. Ámen

399. ének:

1.Imhol vagyok, édes Uram, Istenem, Kész vagyok mindenben néked engednem, Szent nevedért szörnyű halált szenvednem. Csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem!    

2. Oda megyek, ahova parancsolod, Akár tűzre, akár vízre akarod, Vagy fegyverre, tömlöcre te kívánod: Legyen, Uram Isten, valamint te akarod.

3. A halálra imhol viszem fejemet, Nem szánom én kibocsátni lelkemet, A Krisztusért kiontatni véremet: Ezzel megmutatnom az én igaz hitemet. 

6. Egy keveset most ha én itt tűrendek, A Krisz­tusért ha valamit szenvedek: Nagy bőséges jutalmat tőle vészek, Örök dicsőségben véle mert együtt lészek.   

8. Halálból mert megyek örök életre, Kárhozat­ból az örök idvességre, Gyalázatból az örök dicsőségre, És kesernségből angyali nagy örömre.        

9. Nézz reám én Istenem, szent szemeddel, Hogy tűrhessek mindent nagy békességgel, És lehessek azok­hoz szeretettel, Akik háborgatnak, megölnek fegyve­rükkel.              

13. Én kivallom a te igazságodat, Mindeneknek szent irgalmasságodat; Adjad nékem a te szent malasz­todat, Es bátorítsad meg ilyen szegény szolgádat.                   

14. Semmit nem gondolok az én kínommal, Semminémű testem-szakadásával, Nem gondolok nagy szörnyű halálommal, Mert majd együtt lészek meg­váltó Krisztusommal.            

15. Jöjj el immár, ó én édes orvosom Jöjj el, megváltó szép Jézus Krisztusom. Jöjj el, megnyug­tatóm, édes Megváltóm: Testemet-lelkemet te kezedbe ajánlom.


Január 25. Kedd

Áldás békesség!                                                                      

Máté evangéliuma 10. rész 29-42. versei: „Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." "Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt." "Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap; aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát."”

Mit választok? A kényelmeset, vagy a kényelmetlent? „Azért jöttem, hogy szembeállítsam” – mondja az Úr Jézus. Döntenünk kell: Elég a reggeli öt perc, amíg elolvasom az igét, aztán megyek tovább elfeledve, amit olvastam? Esetleg káromkodókkal találkozva magam is káromló szavakat szólok? Olyanná válok napközben, mint akik körülvesznek? Az Úr Jézus ma szembeállít a kényelmes önmagammal. Vállalom-e Őt, amikor ez kényelmetlen, vagy határozottan kellemetlen? Vallást teszek-e Őróla, ha kérdeznek a hitem felől? Melyik táborba állok be? Vele, vagy ellene? Ma biztosan kényelmesebb az ütközések nélküli élet. DE: "Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."

Úr Jézus, kérlek, őrizd a szívemet, hogy el ne vigye az, ami könnyebbnek látszik. Ámen

Új énekeskönyv 207. ének:

1.Nagy Isten, néked zeng az ének, Ki volna más tehozzád fogható? Csak téged áld a szív, a lélek, Csak téged áldlak, ó, Mindenható! Jövel, segíts, én édes Jézusom, Hogy könyörgésem mennybe feljusson!

2. Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem, Hogy szent Fiad is hozzád elvigyen; S míg jóvoltodat áldva zengem, Keblem Szentlelked hajléka legyen; Add békességed ízét érzeni, És dicséreted vígan zengeni!

3. Ha semmi mást nem kérek tőled, Csak amit Lelked által kérhetek, Te szükségim beteljesíted, Mert Jézus hozzád utat készített, Ki gyötrelmével értem áldozott, És üdvösséget jussomul hozott.

4. Jó tudnom azt, hogy közbenjáróm Hű Jézusom, ki jobbod felől ül; Ő általa, ha hitből várom, Kérésem nálad bizton teljesül; Jó nékem, hogy míg tart ez életem, Szent neved vígan, áldva zenghetem!


Január 26. Szerda

Áldás békesség!                                                                       

Máté evangéliuma 11. rész 1-6. versei: „Amikor Jézus bevégezte a tizenkét tanítvány útbaigazítását, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem."”

Úr Jézus, Te vagy? Sűrű fellegek takarják a napot. A börtönben árad a halál szaga. Jánost kétségek kezdik gyötörni: elvégezte a küldetését? Jézus, mondj valamit! S Jézus mond valamit. Idézi az igét. Te is tudod János: ha eljön a Messiás, akkor: „vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium.”

Amikor engem gyötörnek kétségek, Isten ugyanígy az igéjén keresztül vigasztal, bátorít, erősít. Lásd, ez történik. Nem történhet másként, csak Isten akaratából.

Sokszor estem kétségbe életem során. Ugyanannyiszor állt mellém igéjével, szeretetével, biztatásával: „boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” S vallom, mert tapasztaltam, valóban boldog, aki nem megbotránkozik a történt eseményeken, hanem hittel és bizalommal, olykor könnyes szemekkel, máskor zokogva, de teljes bizalommal készül elfogadni Isten akaratát. Akkor is, ha keservesnek látszik. S ilyenkor az ember megtapasztalja, hogy Isten ajándékoz. Olykor életet, egészséget, szabadulást. Máskor ezeknél sokkal többet: ÖRÖKÉLETET.

Úr Jézus, köszönöm, hogy minden rettenetnek látszó helyzetben Rád bízhatom magam. Köszönöm, hogy Te vagy jelen olyankor is. Köszönöm minden áldásodat. Ámen

264. ének:

1.Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.

3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.

5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.


Január 27. Csütörtök

Áldás békesség!                                                                      

Máté evangéliuma 11. rész 7-19. versei: „Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról: "Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt - mondom néktek -, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom néktek: nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja!" "De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek: Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok; siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: Ördög van benne! Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja! De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség."”

„Miért mentetek?” Miért mentek a templomba? Miért olvassátok az igét? Ma jó nekünk erre a kérdésre választ találni. Kit keresek a templomban? Kit keresek, amikor istentiszteletet hallgatok, vagy áhítatot olvasok? Egy embert, akit kedvelek? Olyan sokszor az ember határoz meg bennünket. Miatta indulunk, vagy inkább nem. Őt érdemes hallgatni, vagy nem érdemes hallgatni. „Már megint rólam beszélt!” – mondják emberek. Kihez megyek, amikor templomba megyek? Nem egyik, vagy másik lelkészhez. Jó nekem, ha Istenhez készülődök. Ha úgy hallgatok, olvasom az igét, hogy azon keresztül Isten akar velem beszélni, nem egy ember. S ha megszólítottnak érzem magam, akkor Isten szólított meg. Ő akar beszélni a szívemmel. S bizony bajban vagyok, ha nem mozdul rá a szívem. Ha a furulya szóra nem táncolok, s a sirató énekre nem gyászolok. Isten naponta a szívemmel kíván beszélni. Boldog vagyok, ha válasz születik bennem.

Uram, találkozni vágyom Veled. Nem emberek szavával, hanem a Tiéddel. Munkálkodj bennem, kérlek. Ámen

165. ének:

1.Itt van Isten köztünk: jertek Őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen: minden csendre térve Ő előtte hulljon térdre. Az, aki hirdeti s hallja itt az igét: adja néki szívét!     

2. Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal. Szent, szent, szent az Isten! Néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Urunk, szózatunk, ha mi, semmiségek áldozunk tenéked!        

3. Csodálatos Felség, hadd dicsérlek Téged: hadd szolgáljon lelkem néked! Angyaloknak módján színed előtt állván bárcsak mindig orcád látnám! Add nékem mindenben Te kedvedben járnom, Istenem, Királyom!       

4. Általjársz Te mindent; rám ragyogni engedd életadó, áldott Lelked! Mint a kis virág is magától kibomlik, rá ha csöndes fényed omlik: Hagyj Uram, vidáman fényességed látnom s országod munkálnom!

5. Egyszerűvé formálj belső, lelkiképen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem: tisztaságod lássam Lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel szálhassak sasszárnyon, csak Te légy világom!      

6. Jöjj és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem-lelkem! Mindig közellévő: jelentsd magad nékem, ne lakhasson más e szívben; Már itt lenn mindenben csakis Téged lásson, leborulva áldjon!


Január 28. Péntek

Áldás békesség!                                                                       

Máté evangéliuma 11. rész 20-30. versei: „Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg: "Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban! Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked." Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."”

Jaj nekem, ha igéje hiába szól. Jaj nekem, ha nem hallom meg, amit nekem mond. Mert hozzám akar szólni, velem akar beszélni Isten minden egyes alkalommal. Jaj nekem, ha észrevétlenül elmegyek mellette. Jaj nekem, ha nem látom csodáit. Mert ma is körülvesz velük. Utaznom kellett. Egy baleset miatt az „előre megtervezett” útvonal felborult. Mégis célba értem. Az egyik autóbusz 15 perccel hamarabb érkezett az egyik megállóba, mint az ideje volt. Így ajándékozott meg Isten a tovább utazás lehetőségével, s mentett meg másfél órás éjszakai várakozástól a hidegben. Mert Ő ma is velünk „utazik”, ha mi Ővele akarunk „utazni”. Imádkozzunk azért, hogy nyílhasson a szemünk, a szívünk az Ő hozzánk szóló szavára, s bennünket körül vevő szeretetére. Hiszen, bennünket hív, engem, és téged: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”

Úr Jézus, köszönöm, hogy szólsz hozzám, hogy velem vagy minden dolgomban. Segíts, kérlek, hogy én is Veled akarjak lenni. Ámen

1.Velem vándorol utamon Jézus, Gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz, Ő, a győzelmes, hű vezér, Ő, a győzelmes, hű vezér.

2. Velem vándorol utamon Jézus, Ott az oltalom hű szívén. Ha a szép napot fellegek rejtik, Ő az éltető, tiszta fény. Ő az éltető, tiszta fény.

3. Velem vándorol utamon Jézus, Ez a vigaszom, baj, ha jő. Bármi súlyosak rajtam a terhek, Segít hordani, ott van Ő, Segít hordani, ott van Ő.

4. Velem vándorol utamon Jézus, Bár az út néha oly sötét. Soha nincs okom félni a bajtól, Amíg irgalmas karja véd, Amíg irgalmas karja véd.

5. Velem vándorol utamon Jézus, Túl a sír sötét éjjelén. Fenn a mennyei, angyali karban Nevét végtelen áldom én, Nevét végtelen áldom én.


Január 29. Szombat

Áldás békesség!                                                                     

Máté evangéliuma 12. rész 1-8. versei: „Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: "Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton." Ő pedig ezt válaszolta nekik: "Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot - nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az Emberfia ura a szombatnak."”

„Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombat-napon.” (Jeremiás 17:21.) Más fordítás szerint: „a saját érdeketekben vigyázzatok.” Kinek van szüksége az ünnep megszentelésére? A mi lelkünknek. Isten úgy teremtett bennünket, hogy hat nap munka után szükségünk van egy nap feltöltődésre. A saját érdekünkben. Nem azért, mert a törvény előírja. Isten törvénye a saját érdekünkben mond mindent. Ma azt, hogy vigyázzunk a lelkünkre. Szoktunk vigyázni a szemünk világára, a kezünkre, lábunkra, elkopóban lévő más testrészeinkre. A lelkünkre szoktunk-e vigyázni? Mert az tartja karban a többit, ami el akar kopni. Hogy vigyázhatunk a lelkünkre? Isten vár minden vasárnap a feltöltődésre. Tetszett neki, hogy valódi élő közösséget adjon nekünk hétről hétre, újra meg újra. Közösséget Vele, és közösséget egymással. Élő közösséget. Az ige olvasása ad közösséget Istennel, de nem ad közösséget egymással. Az internetes istentiszteletek adhatnak közösséget Istennel, de nem adnak közösséget egymással. Isten ajándékozó Úr, aki tudja, milyen nagy szükségünk van ebben a kettős közösségben való feltöltődésre.

Holnap vasárnap. Áldjon meg Isten bennünket az ünnep megszentelésében Vele és egymással.

Uram, köszönöm, hogy ajándék számomra a Te igéd, s ajándék, Tőled való ajándék a gyülekezet. Köszönöm Őket, s köszönöm, hogy velük ünnepelhetek. Ámen

487. ének:

1.Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten, Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Végetlen kegyelem, Három személyben áldott egy Isten!

2. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Kit a szentek áldnak, Koronájukat leteszik te előtted; Angyali seregek Térdelve imádnak, Ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.

3. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Földi köd bár elfed, És bűnös szem nem látja dicsőségedet, Csak te vagy szent, Isten, és senki kívüled: Teljes hatalmú szentség, szeretet!

4. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Nagy és erős Isten; Minden műved dicsér az ég-, föld- s tengeren! Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Áldott, véghetetlen: Három személyben egy áldott Isten!


Január 30. Vasárnap

Áldás békesség!                                                                       

Máté evangéliuma 12. rész 9-21. versei: „Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: "Szabad-e szombaton gyógyítani?" - hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: "Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!" Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze: ugyanolyan ép lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték; ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik: ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: "Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek."”

Szabad szombaton (vasárnap) meggyógyulni. Nemcsak kórházakban, orvosi ügyeleteken. Sőt! A lelkem meggyógyítani, csak Isten tudja. S akarja. Sokkal inkább, mint én. Pedig én is szeretném, hogy gyógyuljon. Mennyi mindent megteszünk betegségeinkből való gyógyulásunkért. S milyen kevesen, vagy kevésszer értjük meg, hogy Őhozzá jó fordulnunk segítségért, AKI ALKOTOTT. Hiszen, Ő tudja egyedül jól, hogy hol a hiba. Mennyit szenvedünk előbb, mire idáig eljutunk. Pedig Urunk ma is vár. Ma sincs kisebb hatalma, mint volt régen. Ma sem kisebb az irántunk való szeretete. Ma sem kisebb a kockázata, hogy „a farizeusok meg akarják ölni”. Mégis cselekszik azok életében, akik hittel kérik. Bennem. Benned. Vár a gyülekezet közösségébe.

Bűnös vagyok, de hadd legyek Tied, én Istenem,
Ki gyógyítná meg beteg szívemet, ha csak Te nem?
Szívem hideg, hogyha tüzet nem adsz, ha nem szeretsz,
Nem bírok járni, ha nem támogatsz, ha nem vezetsz!
Nincs örömem, körültem, mint az éj, minden sötét,
E bús homályt a tiszta égi fény, hadd űzze szét!
Ó, Jézusom, mossa el bűnömet a drága vér,
Amit Te ontál, égi szeretet, a bűnökér’.
Rád várok én! Ó, jöjj hozzám magad, szívem óhajt!
S hűséged árja égő szomjamat eloltja majd. (Dömötör Ilona)

1. Az áldott orvos közeleg, A drága főpap: Jézus; Szava szívünk enyhíti meg, Egyetlen üdvünk: Jézus. Halld, mint zeng az égi kar Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!
2. Ki minden vétket megbocsát S bűnünk eltörli: Jézus. :/: Megnyitja a menny kapuját S vezérel minket Jézus. Halld, mint zeng az égi kar Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!
3. Kiszenvedt Bárány, tisztelet S dicséret néked, Jézus! :/: Te vagy a legfőbb szeretet, Csak érted égek, Jézus. Halld, mint zeng az égi kar Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!