Dunavecsei Református EgyházközségDunavecsei Református Kollégium - Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

2021.12.27-31.

Sándorné Ablonczy Zsuzsa

December 27. Hétfő

Áldás, békesség!                                                                  


Máté evangéliuma 2. rész 13-15. versei:„Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: "Egyiptomból hívtam el fiamat."”


Komolyan veszem, amit Isten mond? Beszél egyáltalán ma velem? Igen, beszél, ha figyelek Rá. József figyelt. Újra és újra figyelt az álmában őt megszólító angyali szóra. Nem, nem álmodta. Isten üzent neki. Velem, velünk is beszél, ha figyelünk Rá. Igen, az Ige nekem szól, hozzám szól, engem igazít útba. Máskor meg addig szorongatja a lelkem egy gondolat, amíg el nem indulok arra, amerre vezetni akar. Komolyan vesszük-e ezeket a megszólításokat? Mert életet ment Isten szava. Ott, akkor a gyermek Jézus életét. Itt és most az enyémet, a tiédet. Megszabadít a bűn, és mindenféle nyomorúság rabságából, ha hittel figyelek rá. Sokszor nehéz engedni a bennünket megszólító szónak, mert más, mint amit mi szeretnénk. De ha tudom, hogy értem való jó szó, ha hiszem, hogy az egyetlen értem való jó szó, akkor bizony egyetlen bölcs dolog, amit tehetek, hogy engedelmeskedek.


Úr Jézus, kérlek, teremts csendet a szívemben, hogy észrevegyem, amikor Te szólsz hozzám, amikor szereteted átölel, vagy amikor feladatot bízol rám. Köszönöm, hogy teljesen Rád bízhatom magam. Ámen


„Én zörgetek karácsony  idején Az ajtón gyermekem! Boldog, ki hallja szóm, siet elém, S szívét nyitja nekem! Ő véle együtt vacsorálok, Az igével melléje állok. Előtte feltárulnak az egek Én zörgetek. Én zörgetek.

Én zörgetek, ne mond: csak szél zörög A száraz ágakon; – Megváltód az, Istened, az örök, Óh hallgasd szózatom: Most még jövök lágy suttogással; Egykor talán vihar zúgással; Hidd, szavaim nem gyermekképzetek... Én zörgetek. Én zörgetek.

Én zörgetek, mint vendéged ma még, Ajtódon gyermekem, Egykor porsátorod omolva szét, Te zörgetsz majd nekem; Ki itt hallgat az Ur szavára, A menny ki lészen néki tárva: Annak, ki megvet, zárvák az egek – Én zörgetek. Én zörgetek.”


512. ének:

1."Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!" Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.         

2. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem Elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem Szent igazságodat, szent igazságodat.               

3. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra, A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem; Te fejted meg nekünk, te, hű szíveknek Atyja, Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.    

4. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek, És fennen hirdetik felséges rendedet, Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.         

5. Szólj, szólj, én Istenem! - szól hangodból a jóság, A lelkem megfeszül, s a hallásban segít, És szódban meglelem az örökkévalóság Jó édességeit, jó édességeit.         

6. Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek, Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő; Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet, És mindörökre nő, és mindörökre nő.


December 28. Kedd

Áldás, békesség!                                                               


Máté evangéliuma 2. rész 16-23. versei:„Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: "Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek." Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.”


„A harag rossz tanácsadó”. Mégis hányszor önt el bennünket. S úgy gondoljuk, hogy joggal haragszunk. S emberi gondolatok szerint sokszor joggal. Nagyon bosszantott régen, amikor a férjem azt mondta, hogy „aki haragszik, annak nincs igaza”. „Már hogyne lenne, hiszen éppen azért haragszom!” Nagyon hosszú időbe telt, amikor megértettem: a haragom bizony mindent elront. Heródes királyt gyilkosságba vitte. Azt gondolta, hogy neki mindent szabad, hiszen ő a király. Aztán nem tartott az élete sokáig. Meg kellett látnia, hogy az ő élete felett is Isten az Úr.

Mielőtt mindent tönkre teszünk magunk körül, azelőtt de jó, ha készek vagyunk elismerni, hogy életünket Istentől kaptuk, s neki tartozunk elszámolással. Ez pedig nemcsak ránk igaz, hanem minden emberre. Vagyis senki sem tartozik nekem elszámolni az életével, a tetteivel. Nincs okom, jogom számon kérni. Ám de tartozik Istennek számot adni, s erre jó, ha mindannyian készülünk. Én is, akit a harag éppen hatalmába akar keríteni „jogosan”. „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek!”- mondja az ige. Van tehát lehetőségem szembeszállni a saját indulataimmal. Isten mellém áll, ha kérem. Kérhetem. Kérjem. A harag ölni képes. Szóval is, tettel is. Ne adjunk neki teret.


Úr Jézus, köszönöm, hogy megbántottságomban is Hozzád menekülhetek. Köszönöm, hogy Te elveszed indulataimat, s megoldod problémáimat, feloldod a lelkemet. Áldalak ezért. Ámen


445. ének:

1. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen Mármár megindulok, hogy rád bízzam magam, De látod, köt s lehúz még régi csüggedésem, Áldd meg ma lelkemet több hittel, ó, Uram.      

2. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, És törvényed szerint nem éltem semmiben.      

  5. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, Hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled? Add, hogy imádva téged, Bús, gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.

6. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben, Az fénylett át a szent s apostol életén; Áldj meg s kegyelmedet reám is töltsd ki bőven, Hogy Jézust nézzem és ővéle győzzek én.


December 29. Szerda

Áldás, békesség!                                                                 


Máté evangéliuma 3. rész 1-12. versei:„Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."”


„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Megjelent egy furcsa ember. Ruhája, étele, de szavai is mások voltak, mint a megszokott. Ez volt Keresztelő János. „Feltűnést keltett”. Nem akart. Egyet akart hirdetni, amit Isten bízott rá: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Ma is, nekem is, neked is így szól. Lehet, hogy azt gondolod, neked nincs szükséged megtérésre? Azt jelenti ez a szó, hogy fordulj vissza Isten felé. Ne a magad akarata, elgondolása szerint járd az életed útját. Kérdezd meg Istent, hogy Ő mit akar, mit tegyél. S ha beszélgetni kezdesz Vele, akkor Ő is beszélgetni kezd veled. Meglepődsz. Hirtelen úgy kezded látni magad, ahogy Ő lát téged. Aztán észreveszed, hogy melléd szegődik. Veled van minden dolgodban. S már nem esik jól nélküle semmi. Már csak egy igazán fontos dolog van: Vele. Életed autójában végre átadhatod a volánt Neki, s teneked elég a hátsó ülésen békességben, biztonságban utazni. Valld be, hogy mindig is erre vágytál, csak elhitted, hogy ez lehetetlen. Pedig nem az. Nagyon is lehetséges. Kipróbálod?


Úr Jézus, köszönöm, hogy Feléd fordulhattam, s Te mellém álltál. Áldalak, amíg élek. Ámen


426. ének:

1.Már keresztem vállra vettem S érted mindent elhagyok. Mindenem vagy, árva lettem, Honja vesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, Nincs már bennem vak remény, Mégis gazdag úr maradtam: Isten és a menny enyém.      

2. Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék; Sorsom próbál és sanyargat: Édes csenddel vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, Míg szerelmed van velem, Nincs öröm, mely elragadjon, Hogyha nem benned lelem.      

3. Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el; Légy vidám, ha meg-megérzed: Tenni kell még s tűrni kell. Gondold el: ki Lelke éltet, Milyen Atya mosolya; Megváltód meghalt teérted: Mit bánkódnál, menny-fia?             

4. Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad, S az örök menny fénykörébe Bévezet majd szent Urad. Véget ér itt küldetésed, Elszáll vándoréleted, Üdvösséggé lesz reményed, Égi látássá hited.


December 30. Csütörtök

Áldás, békesség!                                                                   


Máté evangéliuma 3. rész 13-17. versei:"Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke, mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."


„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Ő az Isten Fia, Isten áldott Szentje. Minden ezért történik ebben a világban, hogy Őt lássa mindenki. Ott, az alázatosan magát a bűnösök közé soroló Isten Fián láthatóan megpihen Isten Lelke, és hallhatóan tudtára adja a világnak, hogy Benne gyönyörködik. Nem, nem szabad összekevernünk Őt semmi evilági csodával, vagy szépséggel. Ő egészen más. Akkor is, amikor ugyanolyan emberi testbe öltözködött, mint mi. S amikor életünkkel valamiképpen csodát tesz, akkor is jó, ha Őt látjuk, Aki felemelt, Aki megmentett, s nem a magunk, vagy mások nyomorúságán sajnálkozunk, hanem a baj fölött uralkodó Megmentőt látjuk, akiben Isten gyönyörködik. Így karácsony után jó nekünk is Őbenne gyönyörködnünk. Mostanában engem is gyötör a nyugdíjas lelkészek nyomorúsága: mennyi mindent elrontottam! Milyen jó, hogy az Úr Jézusban, Aki engem is felemel ebből a kínból is, én is gyönyörködhetek. Én is áldhatom Őt. Nem azért, ami én vagyok, hanem azért, Aki Ő. Azért, hogy amit én nagy szorgalommal sorban elrontottam, Ő megfeddés nélkül sorban helyrehozta. A magát megalázó Úr Jézus, Isten Fiúi hatalmával készíti ma is a mi utunkat is az Ő otthona felé, csodaszép országába. Áldjuk Istent, ha megadatik, hogy mi is gyönyörködhetünk Őbenne.


Úr Jézus, köszönöm, hogy irgalmas szereteteddel hozzám hajoltál. Büszke fejemet nem törted össze, de csendben kijavítottál mindent, amit én elrontottam. Köszönöm, hogy Benned gyönyörködhetek. Ámen


425. ének:

1.Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved, Mert mindenható vagy és örök szeretet. Nagy Isten a neved, Ezt vallja föld és ég, Csak téged illet tisztelet és dicsőség.    

2. Ó, Ábrahám Ura, Ím, hallom szent szavad; Csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót És vágyát elhagyom, S őt választom, ki őrizőm és pásztorom.  

3. Ó, Ábrahám Ura, Szent kegyelmed nekem Az én örömöm, utamon ez vezessen. Te barátod lettem, Én Istenem te vagy: Tarts meg a Jézus véréért és üdvöt adj!             

4. Megesküvél, Uram, És igédben bízom, Hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon. Meglátom Jézusom És áldom hatalmát, Szent kegyelmének éneklek halleluját.

...


1.Jézus hű Megváltó, Isten áldott Szentje. Égi Főpap, Úr és Király, Béke hírnöke. Hála néked, Bárány, Mert Atyám lett az Isten. És elküldted Lelkedet, Hogy megtartsd életem.        

2. Jézus hű Megváltóm! Nem adatott más név, Amely által éltem lenne S üdvre juthatnék. Hála néked, Bárány, Mert Atyám lett az Isten, És elküldted Lelkedet,
Hogy megtartsd életem.

3. Elé állok egykor, Színről színre látom. Dicső fénye rám ragyog majd, S Krisztus lesz Napom. Hála néked, Bárány, Mert Atyám lett az Isten, És elküldted Lelkedet, Hogy megtartsd életem.


December 31. Péntek

Áldás, békesség!                                                                   


Máté evangéliuma 4. rész 1-11. versei: „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré." Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe." Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem." Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.”


A kísértő még Isten Fiától sem riadt vissza. Őt is csapdába akarta ejteni. Mennyivel inkább akkor bennünket. Ráadásul mi még észre sem vesszük. Az Úr Jézus viszont megmutatta, hogy hogyan vehetjük észre, s hogyan szállhatunk harcba.

    A kísértő mindig szívünknek, vagy kívánságainknak kedves dologgal áll elénk. Már itt figyelhetünk.

    Az Istennel való kapcsolatunkban kísért. Hiszen, ha azt megronthatja, akkor végünk. Ezt Ő tudja legjobban.

    Aztán még igével is elénk áll, hogy egész biztosak legyünk benne, hogy Isten akarata az, ami elénk tárult.

    Mindig önző érdekeinket táplálja.

ha ezeket szem előtt tartjuk, akkor már csak az Igét kell komolyan vennünk: „Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” Igen, lehet, szabad, sőt kell ellene állnunk, s megtapasztaljuk, hogy elillan. Szabad ilyenkor segítségül hívni az Úr Jézust, de szabad határozottan nemet mondani a kísértésre. Egy gyermekének mondja: „Az ördög szavára ne hallgass, én lelkem Nem, nem, ezerszer nem Hangosan mondjad, hogy jól megértse Nem, nem, nem.
Az Úr Jézus szavára hallgass, én lelkem Úgy, úgy, ezerszer úgy Dicsérd és áldjad, engedj szavának Úgy, úgy, úgy.”


Uram, köszönöm, hogy nem hagysz magamra a kísértések között sem. Szeretnék Veled dönteni minden ilyen helyzetben. Ámen


299. ének:

1.Jézus hív, bár zúg, morajlik Életünk vad tengere; Halk hívása tisztán hallik: "Jer, kövess, ó, jöjj ide!"

2. Vedd a példát Andrástól, ki Hallva hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki: Érte mindent elhagyott.

3. Jézus hív, hogy Őt imádjad, Megragad, hogy el ne ess, Mert kísért öntelt világod:  Jöjj, engem jobban szeress!

4. Ha nehéz az élet terhe, Roskadozva hordom azt: Bús orcám Hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt.

5. Uram, hozzám légy kegyelmes, Tedd Tieddé szívemet, Hadd lehessek engedelmes, Néked élő gyermeked!